Co należy sprawdzić przed zakupem działki pod budowę domu?

Co sprawdzić przed zakupem działki?

Przed zakupem działki pod budowę domu poza wizualnymi aspektami warto skupić się na innych równie ważnych elementach:

Czy działka leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

W planie sprawdzamy czy działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową.

Jeśli działka nie leży na terenie objętym planem to czy posiada warunki zabudowy?

Jeśli będzie konieczne wystąpienie o warunki zabudowy dla danej działki, należy pamiętać, że jest to procedura, która trwa nawet kilka miesięcy.

Czy działka jest uzbrojona? Jeśli nie – jaką ma dostępność do mediów?

Czy przez działkę przebiega linia wody, kanalizacji, prądu, gazu najlepiej sprawdzić na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej sporządzonej przez geodetę, jeśli takiej nie ma, możemy posiłkować się mapą zasadniczą, którą otrzymamy w wydziale geodezji miasta lub powiatu.

Czy działka ma dostęp do drogi publicznej?

Jeśli sprawa nie jest oczywista i nie ma istniejącego zjazdu na działkę z drogi, to o tym czy działka ma dostęp do drogi publicznej dowiemy się występując do zarządcy drogi o warunki dostępu

Jak wygląda stan prawny nieruchomości?

Podstawowym źródłem wiedzy o stanie prawnym nieruchomości są księgi wieczyste. Posiadając numer księgi wieczystej możemy poprzez stronę internetową sprawdzić wszystkie informacje, które są w niej zawarte.

Czy istnieją budynki i inne obiekty na działce?

Jeśli na działce znajdują się istniejące budynki i będą wymagały rozbiórki, należy się dowiedzieć czy nie są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Istotne jest również czy na działce znajdują się inne obiekty budowlane typu: studnia, szambo, ponieważ one narzucają konkretną odległość od projektowanego budynku.

Sąsiednie działki budowlane

To samo tyczy się działek sąsiednich oraz obiektów na nich się znajdujących. Przepisy jasno określają odległości projektowanego budynku od obiektów zlokalizowanych na działkach sąsiednich, dlatego warto dowiedzieć się co konkretnie na nich się znajduje.

Sąsiednie działki inne (leśne, rolne, przemysłowe)

Należy zwrócić uwagę na rodzaj działki sąsiedniej, niekoniecznie budowlanej. Prawo budowlane narzuca nam znaczną odległość projektowanego budynku od działki leśnej, natomiast działki przeznaczone pod zabudowę przemysłową mogą również w przyszłości obniżyć atrakcyjność naszej inwestycji.

Wymiary działki, szerokość, spadek, optymalna powierzchnia, kształt, dopasowanie projektu do działki

Warto sprawdzić czy na danej działce zmieści się budynek pamiętając o odległościach jakie należy zachować od sąsiednich działek budowlanych (min. 4 metry w przypadku ścian z oknami i drzwiami, min. 3 metry w przypadku ścian bez okien i drzwi). Posiłkując się mapą należy również sprawdzić spadek na działce – trzeba pamiętać, że duże spadki generują dodatkowe koszty fundamentów.

Istniejące drzewa

W przypadku istniejących drzew należy sprawdzić czy nie kolidują z planowaną inwestycją, jeśli tak – to czy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je usunąć (np. czy nie są pod ochroną).

Obszary chronione

Obszary natura 2000, lotnisko, parki narodowe lub krajobrazowe, stanowiska archeologiczne, obszary chronionych ptaków, zwierząt, roślin, obszary zalewowe, osuwiskowe czy też występowania szkód górniczych – to wszystko może mocno ograniczyć możliwość zabudowy działki.

Badania gruntu – geologia

Jeśli działka posiada badania geologiczne – sprawa jest jasna, z takich badań dowiemy się jaką nośność ma grunt na działce (grunty o słabej nośności wymagają bardziej kosztownych fundamentów). Jeśli działka nie ma badań geologicznych, a znajduje się z dala od innych zabudować możemy zlecić wykonanie odwiertu geologowi.

Odległości

Odległość od innych obiektów typu sklepy, szkoły, komunikacja miejska.

Koszyk